تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

  با توجه به اهمیت نرخ ارز در متغیرهای بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز و تأثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی پرداخته شد. دوره­ی زمانی مطالعه طی سال­های 91-1357 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل ماندل-فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شده است، پس از آن با به کار بردن مدل خودتوضیح برداری (VAR)، نرخ ارزحقیقی برآورد گردید سپس با استفاده از مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و اشتغال بخش کشاورزی مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که، جهش پولی نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای نقش مهمی در اشتغال در بخش کشاورزی است.بر اساس مدل برآوردی متغیرهای جهش پولی نرخ ارز معنی­دار ودارای اثر منفی بر اشتغال است. به علاوه متغیر سرمایه در بخش کشاورزی نیز معنی­دار و تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار اقتصاد ایران طبیعی است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا(ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می­دهد که در هر دوره 29 درصد از عدم تعادل در اشتغال بخش کشاورزی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Effect of Exchange Rate Overshooting on the Employment of Agriculture section

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Zarei 1
  • Mohammad Qotboddini 1
  • Seyed Abdolmajid Jalaee 2
چکیده [English]

Because of emphasis of exchange rate in macro variable of agriculture sector, exchange rate overshooting has Survey on the employment in the agriculture section. The time series data used of 1978- 2011 in this study. So, Mundell-Fleming and Dornbush Model used for analysis of exchange rate. After a survey, the exchange rate estimated Real exchange rate by Vector Auto Regression model (VAR). Then exchange rate overshooting calculated with a difference of real exchange rate and residual. In the second step, exchange rate overshooting analyzed on the employment of agriculture section by Auto Regressive Distributed lag model (ARDL). The result show, exchange rate overshooting has an important and negative effect on the employment of agriculture, capital has a positive effect on depending on the variable. Those shows are natural and expected in the in the economy of Iran. Also, Error Correction Model show 29 percent adjustment in each term and will be going to near the long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto regressive Distributed lag model
  • Employment of agriculture section
  • Exchange rate overshooting
  • Mundell-Fleming and Dornbush Model
  • Vector Auto Regression model
برقندان، ابوالقاسم و نجفی، بهاءالدین. (1388). اثر انحراف نرخ ارزی بر شاخص حمایت از تولیدکننده­ی بخش کشاورزی در ایران. مجله­ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (2): 15-34.
تشکینی، احمد. (1384). اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit. چاپ اول. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران. تهران.
جلایی اسفندآبادی، عبدالمجید؛ حسینی، جعفر و نظام آبادی، حسین. (1391). بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش­بینی آن با شبکه­های عصبی مصنوعی در ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، (14): 35-60.
خنجری، سمیه و همایونی‌فر، مسعود. (1390). بررسی اثرات شوک‌های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، سال 11، (2): 110-97.
صباغ کرمانی، مجید و شقاقی شهری، وحید. (1384). عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی در ایران(رهیافت خود رگرسیون برداری). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، (16): 37-76.
کرباسی، علیرضا؛ اثنی عشری، هاجر و عاقل، حسن. (1387). پیش­بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران. مجله اقتصاد در توسعه کشاورزی، (2): 31-43.
کیانی، فاطمه. (1392). بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مزینی، امیرحسین. (1392). آسیب شناسی تحولات ارزی اخیر با تأکید بر بخش بازرگانی. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، (1):81-96.
مهرابی بشرآبادی، حسین و جاودان، ابراهیم. (1390). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (3): 46-27.
یاوری، کاظم و مزینی، امیرحسین. (1382). جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران. نامه مفید، (35): 99-128.