ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه زاهدان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائل اقتصاد مالی که سال­هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است.یکی از روش­هایی که به این سوالات جواب می­دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است. در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم­ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک­ کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم­انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه­مدت و بلندمدت) است. رابطه هم­انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده­های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. ­نتایج تخمین مدل­ها نشان می­دهد که ضرایب مدل­ معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده­ای از ریسک­های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E  در پیش­بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation Relationship Between The Macroeconomic Markets And Financial Market Using The Conditional Capital Asset Pricing Model (Case Study Of Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • azam mohammadzadeh 1
  • mohammad nabi shahiki tash 2
1 PhD Students in Financial Economics, university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Associate Prof. in Economics, University of of Sistan and Baluchestan
3 Assistant Prof. in Economics , Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr
چکیده [English]

One of the most important issues in the financial economics that has long been of interest to financial economists is questions about cross-sectional variation and time variation in the risk premium. One of the ways that answer to these questions is to examine the relationship between financial markets and the macroeconomy. The purpose of this article is to examine the relationship between macroeconomic variables and stock return in Iran.  For this purpose we use consumption-based capital assets pricing (CCAPM) to examine variables affecting on returns in the 18 selected industries of the Stock Exchange in Tehran. On the CCAPM model the consumption growth rate is the most important factor affecting returns. In this article the conditional CCAPM model contains variables per capita consumption growth rate, P/E (price-earnings ratio of shares) and conditional variable (coin). To introduction macroeconomic risk, is used of conditional variable, the condition variable is obtained of co-integration relation between macroeconomic variables (GDP growth rate, inflation rate, the difference between short-term and long-term interest rates). Co-integration relation between these variables is studied with Johansen method, after obtaining this condition variable as coin, is estimated the conditional CCAPM using seasonal data of 1379 to 1392. The results show that the coefficients of conditional CCAPM model are significant and in the conditional CCAPM model, in the estimated conditional CCAPM, conditional variable (representing the macro-economic risks) as well as the rate of change in per capita consumption and P/E ratio play an important role in the excess stock returns industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-integration
  • Consumption Capital Assets pricing Model
  • Generalized method of moments
  • macroeconomic risks
  • Equity risk premium
ندارد