بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 حسابدار/سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ترویج مصرف کالاهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ، منوط به «منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفی شده است. بنابراین آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی، نقش مهمی برای برنامه ریزی اقتصادی در جهت پیش بینی تولید و مصرف داخلی دارد. لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی» یا همان «ملی گرایی مصرفی»، یک مقیاس بین المللی به نامCETSCALEمعرفی کرده ایم. در ادامه با انتخاب نمونه ای شامل 261 نفر از مصرف کنندگان در شهر زواره با استفاده از 17 سؤال اول پرسشنامه به سنجش کمّی میزان ملی گرایی مصرفی پرداختیم. نتایج نشان می دهد که «ملی گرایی مصرفی» شهر زواره با عدد83/74 (عدد مینیمم 17 و عدد ماکسیمم 119 است) بالاتر از متوسط می باشد و در گروه «شهرهای با گرایش ملی گرایی مصرفی زیاد» دسته بندی می شود. نتیجه این که پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذاپیشنهاد می شود جهت شناسایی ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying the tendency rate to use the domestic commodities in Iran from the resisting economy point of view

نویسندگان [English]

  • ehsan hadidi 1
  • nader mohaghegh 2
چکیده [English]

In the eighth paragraph of general resisting economy policies,“thepromotion of using the domestic commodities"has been underlined and the fifth capacity for executing this issue is considered dependent on “directing the domestic market towards national production and domestic production”. So being aware of the tendency rate to use the domestic commodities of Iranian consumers has an important role for economic planning in order to forecasting domestic production and consumption. In this study, for assessing “the tendency rate to use the domestic commodities” or “consumer nationalism”, an international scale namely CETSCALE have been used. Then a sample of 261 consumers have been selected in Zavareh city and 17 first questions of thequestionnaire have been used to assess “consumer nationalism “.
The results show that "consumer nationalism"in Zavareh city is above average with a number of 74/83 (minimum 17and maximum 119) and this city is classified in the category of cities with high degree of “consumer nationalism". The results showthat there is a good potential for the implementation of the eighth paragraph and also the fifth capacity of resisting economy inZavareh city. Therefore, similar studies are suggested in other cities of Iran to survey “consumer nationalism “in those cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistingeconomy
  • protectionism
  • consumer nationalism
  • Iranian consumers
ابریشمی، عبداله . (1373)، نقد و بررسی ناسیونالیسم، تهران : نشرنگارنده، صفحه 14.
اسمیت، آنتونی دی . (1995) . ناسیونالیسم، نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمه منصور انصاری، تهران : موسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی، صفحه 24.
امیدبخش، اسفندیار . (1383)اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران، تهران : موسسه انتشاراتی روزنامه ایران .
 بامنی مقدم، محمد . (1393) . تحلیل آماری . چاپ چهارم . انتشارات شرح، فصل اول، صفحه 29، جدول 1  .
 حقیقی، محمد . (1384) . بازرگانی بین الملل، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 55.
سایت رهبری، صفحه ی اول ،پاراگراف اول، مقدمه ی ابلاغیه 29/11/92سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبری، سایت www.leader.ir.
سایت رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه 29/11/92 مقام معظم رهبری، سایت www.leader.ir.
سایت رهبری، بیانات رهبری در دیدارمسئولان نظام تاریخ 2/4/1394، سایت www.leader.ir
شیخاوندی، داور . (1380)، ناسیونالیسم و هویت ایرانی، تهران : مرکز بازشناسی اسلام وایران، چاپ اول، صفحه 52.