اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
درطول چند سال گذشته کمتر مفهومی در اقتصاد به اندازه مفهوم اقتصاد مقاومتی برجستگی یافته و مورد بحث و جدل و تبادل نظر قرارگرفته است. واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. از آن زمان تاکنون ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلند مدت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم وجود داشته و بحث های زیادی را برانگیخته است. این مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نتیجه گیری می کند که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی است. این مقاله در عین حال پاره ای از اقدامات لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی را مورد بحث قرار می دهد.
کلید واژه ها:اقتصاد مقاومتی،تاب آوری اقتصادی،پایداری اقتصادی
*دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی m-noferesti@sbu.ac.ir

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resilient Economy and How It Could Be Achieved

چکیده [English]

In The past recent years, no economic concept more than Resilient Economy has gained attention and has been the subject of deep and intense discussions. The buzzword “Resilient Economy” is a new term in the Iranian economic literature that fist coined by the Supreme Leader in 2010. Ever since there is considerable ambiguity among economists, politicians, and the public about, what precisely is meant by the notion of Resilient Economy, how can it be achieved, and how it relates to stable long run economic growth. This article, based on what is said about Resilient Economy by the Supreme Leader, conclude that conceptually it is very close to economic resilience plus economic stability. Some measures that can be taken to achieve economic resilience together with economic stability are also discussed in the article.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eghtesad e Moghavemati
  • Economic resilience
  • economic stability
انتظاری، یعقوب؛ محجوب، حسن (1392)، تحلیل توسعه اقتصاد دانش بر اساس سند چشم­انداز 1404، راهبرد فرهنگ، 24: 97-65.
پور فرج، علی،کشاورز،‌هادی و انصاری سامانی،حبیب (1391) فرهنگ قلباقتصاددانش‌بنیاندررشدوتوسعهاقتصادی، نشریهعلمی-تخصصیمهندسیفرهنگی، (64-63)6: 28-13.
تشکینی، احمد، عریانی، بهاره (1392)، جایگاهاقتصاددانشدرایرانباتأکیدبرمقایسهتطبیقی میانکشورهایبرترومنتخبمنطقه، مجله اقتصادی، (2-1)19: 24-5.
جانسون، ریچارد آرنولد و ویچرن، دین  (1379)، تحلیلآماریچندمتغیریکاربردی، ترجمه حسینعلی نیرومند، چاپ اول، مشهد: انتشاراتدانشگاهفردوسی.
سبحانی، حسن، ریزوندی، محمدامیر (1391)، بررسی تطبیقی نقش دانش­محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تأکید بر مسئله حقوق مالکیت فکری، جستارهای اقتصادی ایران، (17): 87-106.
دیزجی، منیره، دانشور، سهند و بابایی اناری، علیرضا (1391). تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان در میان کشورهای منتخب، فراسوی مدیریت، (22)6، 144-121.
عماد زاده، مصطفی، شهنازی، روح‌الله و دهقانی شبان، زهرا (1385). بررسی میزان تحقق اقتصاد دانش‌محور در ایران (مقایسه تطبیقی با سه کشور همسایه)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (2)6. 48-33.
عید محمدزاده، رضایی، فقیه نصیری و توکلی (1389)، ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی (ایران و کشورهای منطقه)، پژوهشنامه اقتصادی، (1)36: 135-115.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، (1382)، «سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی».
مؤمنی، فرشاد (1388)، پاشنه آشیل توسعه، فصلنامه اقتصاد و جامعه، (19)6:267-261.