اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون‌زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون‌زا استفاده شد.
برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون‌زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون‌زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید.
نتایج مقاله توصیه می‌کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می‌بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resilient economy, Corruption and Endogenous economy (Case study: Iran)

نویسنده [English]

  • MH Karim 2
2 Professor, University of Economic Sciences
چکیده [English]

This article studies the effects of corruption on the endogenous aspects of the Iranian economy as one of the resilient economy strategies. After reviewing the literature and major theoretical studies on resilient economy, it demonstrates two indexes to describe the endogenous aspects of the Iranian economy. The simple index relates to the non-oil growth in the Iranian economy. The article also proposes a composite index to show how corruption contributes to the resilience of the economy. the proposed index consists of the portion of the budget deficit, tax revenues and oil income in the whole government budget.
It concludes that in the non-oil economic growth model, the estimated elasticity of simple index of the endogenous economy to corruption index in the Period 1981-2013 is significant with a negative coefficient of 0.12 percentages. Additionally, by using the composite index as a dependent variable, the elasticity would be significant with a negative coefficient of 0.76 percentages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Endogenous economy
  • Resilient economy
  • Co-integration Model
رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل الله و زال پور، غلامرضا، بازشناسی عارضه فسادمالی، ماهیت، گونه‌ها، پیامدها و آموزه‌های تجربی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران، تهران، موسسه نشر جهاد، 1381
عباسی، منصوره. (1383). بررسی و تبیین عوامل موثر برجلب سرمایه‌های مستقیم خارجی و موانع آن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، ج 1، صص 29ـ25
مجموعه مقالات همایش بین المللی بنای آینده ای مطمئن برای آسیای جنوب غربی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمن 1386
نجارزاده، رضا و ملکی، مهران. (1384). بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم. شماره 23. تابستان 1384. صفحات 163-147
هدایتی، حاتم. (1377). اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد صادرات کشورهای صادرکننده نفت (گروه دی هشت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی