شناسایی پیشران‌های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده‌نگر در راستای سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد غرب، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت،حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30507/jmsp.2023.405146.2608

چکیده

استقرار موفق حاکمیت الکترونیک گامی حیاتی به سوی ثبات، بازسازی، و بهبود اجتماعی-اقتصادی در یک کشور در حال توسعه محسوب می‌شود. با این حال، اکثر پروژه‌های حاکمیت الکترونیک به دلیل اهداف گسترده، متنوع و گاهاً متضاد، در اجرا شکست خورده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده‌نگر در راستای سیاست‌های کلی نظام با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوة جمع‌آوری داده‌ها از نوع اکتشافی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی در کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تم و نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوی نهایی پژوهش شامل 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مشتمل بر سازمان آینده‌نگر، پایداری اجتماعی، پاسخگویی آینده‌نگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آینده‌نگر و پایداری اقتصادی است. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه حاکمیت الکترونیکی در کشور کمک کند تا الزامات اجرای حاکمیت الکترونیکی برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the antecedents of sustainable and futuristic e-governance in line with the general policies of the system

نویسندگان [English]

  • leila asadollahi 1
  • habibollah danai 2
1 MSc. Of Executive Management, Faculty of Management, Accounting and Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, Accounting and Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The successful establishment of e-governance is considered a vital step towards stability, reconstruction, and socio-economic improvement in a developing country. However, most e-governance projects' implementation have failed, due to their broad, diverse, and sometimes conflicting goals. The current research was conducted with the aim of identifying the antecedents of sustainable and futuristic e-governance in line with the general policies of the system with a qualitative approach. This research is applied in terms of purpose and exploratory in terms of data collection method. The participants in the research were 12 academic experts and senior managers in government organizations in the country who were selected in a targeted method. The data collection tool was semi-structured interviews. To analyze the data, the theme analysis method and MAXQDA software were used. The results of the research showed that the final model of the research includes 71 selective codes, 17 sub-categories and 6 main categories including futuristic organization, social sustainability, futuristic accountability, political stability, futuristic administrative system and economic sustainability. The results of the present research can help policy makers and e-governance development planners in the country to develop e-governance implementation requirements to ensure its long-term success in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-governance
  • sustainablity
  • futuristic
  • general policies of the system