ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکتری رشته اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

10.30507/jmsp.2023.342728.2426

چکیده

یکی از اهداف کلیدی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت‌بنیانی اقتصاد است بطوریکه در سیاستهای اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاستهای اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سعی گردید ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص‌های کلیدی عملکردی بعمل آید. نتایج مقاله نشان می‌دهد اولاً اهداف عدالت‌بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکردی عدالت‌بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت‌آمیز نداشته است. ثانیاً ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکردی عدالت‌بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت‌آمیز نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of economic justice in the framework of general policies of resistance economy

نویسندگان [English]

  • Vahid Shaghaghi Shahri 1
  • Mohammad Hossein Karim 2
  • Shiva Alizadeh 3
1 Assistant Professor,، Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PhD in Public Sector Economics, Faculty of Economics and Management, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Achieving economic justice is as one of key objectives in the economic resistive policies, so that the goals, strategies & implementing policies are indicated in articles 1,4,5 and 19 of the mentioned policies explicitly.

The present paper is aimed to conceptual modeling of economic justice upon an approach of policies of the resistive economy and efforts have been concentrated for strategic evaluation of achieving to economic justice based on the macro-objectives, critical success factors & key performance indicators.

The paper results reveals economic justice objectives in the mentioned policies have not been achieved. Furthermore, assessing of KPI shows the implementing strategies for achieving to the goals have not had the effective consequences.The paper results reveals economic justice objectives in the mentioned policies have not been achieved. Furthermore, assessing of KPI shows the implementing strategies for achieving to the goals have not had the effective consequences. The paper results .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Economic Justice
  • Conceptual Model
  • Critical Success Factors
  • Key Performance Indicators