زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ‌ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

چکیده

امنیت، مبارزه با ناامنی و توسعه در جهان کنونی سه مقولۀ بسیار مهم و حیاتی برای دولت‌هاست و به همین دلیل اندیشمندان به‌لحاظ نظری کوشیده‌اند نسبت بین آن‌ها را تبیین کنند. برقراری این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران و عراق نیز با توجه به غلبۀ رویکردهای امنیتی و اولویت آن در توسعه، با دشواری‌های بیشتری همراه بوده است. از طرفی خاورمیانه منطقه‌ای ژئوپلیتیکی است که می‌توان وجوه اشتراک مثبت و منفی بسیاری در بین کشورهای آن وجود دارد که موجب ایجاد فرصت‌ها و تهدیدهایی در این منطقه شده است. چالش‌های داخلی منطقه و تهدیدهای بیرونی سبب شده منطقۀ خاورمیانه در وضعیتی شکننده قرار بگیرد. اما قوّت­های داخلی و فرصت­های بیرونی نیز وجود دارد که زمینه‌های هم‌گرایی این کشورها و توسعه و امنیت در منطقه را فراهم آورده است. کشورهای ایران و عراق در خاورمیانه در مسیر هم‌گرایی و روابط متقابل، ظرفیت‌ها و چالش­هایی دارند که برخی از آن‌ها در محیط داخلی و روابط بین این کشورها و بعضی نیز در محیط بیرونی منطقه و جهان ریشه دارد. برای رسیدن به هم‌گرایی باید الگویی براساس این عوامل داخلی و خارجی طراحی کرد که ضمن کاهش چالش­ها به توسعۀ ظرفیت­ها بپردازد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، زمینه­های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای سیاست‌های کلی نظام بررسی شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: زمینه­های همکاری امنیتی در سطوح ملی  و بین‌المللی چه تأثیری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم (منطقه­ای و بین‌المللی) در جمهوری اسلامی ایران و عراق داشته ‌است؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می‏‏­شود که اشتراکات مبارزه با تروریسم، از نظر سیاسی و امنیتی ایران و عراق باعث نزدیک شدن دیدگاه‌های سران دو کشور در جهت تدوام هم‌گرایی آن‌ها در حوزه­های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم شده است. برای آزمون این فرضیه پس از مطالعات تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین «نظریۀ هم‌گرایی»، همکار‌ی دولت­های ایران و عراق درخصوص مبارزه با تروریسم و هم‌گرایی آن‌ها بررسی شده است؛ سپس با تحلیل محتوای برنامه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم و در نظر گرفتن عملکرد آن‌ها، تلاش شده با واکاوی واقعیت­های ژئوپولیتیکی منطقه، الگوی هم‌گرایی منطقه­ای طراحی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Possibilities of Cooperation between Islamic Republic of Iran and Iraq in Combating Terrorism in Line with the General Policies of the System

نویسندگان [English]

  • Safar Ali Rezaei 1
  • Bashir Ismaili Gonharani 2
  • Ismail Shafiei Sarvestani 3
1 PhD Candidate of Political Science, Faculty of Humanities, Shahreza Islamic Azad University, Shahreza, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Shahreza Islamic Azad University, Shahreza, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Shahreza Islamic Azad University, Shahreza. Iran
چکیده [English]

Security, fighting insecurity and development are three important factors in every country, so thinkers have tried to find a relationship between them. Developing this relationship in developing countries such as Iran and Iraq considering the security approach is deeply difficult. On the other hand, middle east is a geo-political area which has common positive and negative aspects of the countries, which can on its own account, result in opportunities and threats. The internal challenges and the external threats has made middle east a fragile area. However, one can identify internal strengths and external opportunities which can bring along coherence, development, and security among the countries. Iran and Iraq have cooperation on the one hand, and opportunities and challenges on the other, some of which are related to the internal environment and some others to their regional and international spheres. To be coherent, they need a model based on the internal and external elements that can soothe the challenges at the expense of the opportunities. That being said, the chances for the security cooperation between Iran and Iraq has been stated in line with the general policies of the system. This study focuses on the following question: what impact does the security cooperation in national and international level have on the counter-terrorism plans (regional and international) of Iran and Iraq? To answer this, it is hypothesized that the counter-terrorism plans can bring the two countries closer from the political and security aspects to be more in line in combating against terrorism. To test out this hypothesis, after some theoretical and historical studies, a descriptive-analytical method was used to convergence theory between the two countries from the perspective of counter-terrorism and convergence. Then, the security and counter-terrorism plans were content-analyzed. Afterwards, it was attempted to investigate the geo-political realities of the region so that a convergence model for the region could be designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • national security
  • homogenization
  • Islamic Republic of Iran
Alavipour, M., & Nematpour, A. (2009). An interdisciplinary study on the modern society crisis. Interdisciplinary Studies in Humanities, 1(3), 141-167. (Persain)
Asgarkhani, A. (2011). Analyzing the soft power of Islamic republic of Iran in current Iraq. Foreign Policies, 99, 11-20. (Persain)
Barzegar, K. (2003). 12 years after the collapse of Soviet Union. Discourse: An Iranian Journal, 5(1). (Persain)
Barzegar, K. (2016). Paradoxes: Analyzing the reasons of conflict between Iran and America in the post-9/11 era. (Persain)
David, S. (2016). Explaining Third World Alignment. World Politics, 43(2), 233-256.
Dehghani Firoozabadi, J. (2012). Changes in the theories of orientalism. Journal of Central Eurasian Studies, 2(5), 99-116. (Persain)
Gause, F. G. (2014). Beyond sectarianism: The new Middle East cold war. Brookings Doha Center Analysis Paper, 11, July.
Ghasemi, F. (2012). A theoretical resolution for regional diplomacy: reformists and the systemic changing process of power. Journal of Foreign Relations, 4. (Persain)
Hafeznia, M., & Ebrahim, R. (2005). Changes in the relationship between Iran and Saudi and its impact on the geopolitics of Persian Gulf. Journal of Geographical Studies, 20(2). (Persain)
Haj Yousefi, A. (2019). Development, oil, and fight with terrorism in Iran. Tehran: Center of Islamic Revolution Document. (Persain)
Karami, K. (2014). Principles and aims of foreign policies in Saudi Arabia. Journal of International Studies, 16. (Persain)
Kasrayi, Sh. (2013). Familiarity with infidels active in Suria. Tehran: Iran. (Persain)
Kazem Yadinan, M. (2015). The reasons of Shiat’s uprising in south of Persian Gulf. Qom: Shiat Studies Press. (Persain)
Kazemi, A. (2012). Homogenizing theory in international relations. Tehran: Qoms Press. (Persain)
Larrabee, F. S. (2013). Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East. Santa Monica: Rand Corporation Ltd.
Lerner, A. (2015). Oxford dictionary. Tehran: Samen Al-aeme. (Persain)
Manteghi, E. (2010). The uniformity of paradoxes: Iran and Saudi Arabia, tactical cooperation and geopolitical contrasts. Journal of Monthly Hamshahri, 43. (Persain)
Mearsheimer, J. (2007) Reckless States and Realism. International Relations, 23(2), 241-256.
Moradi, B., Heidarlotfi, Z., Kafashian Tousi, F. (2019). Analyzing national security threats in border areas: the case of Kurdistan province. Journal of Geography, 10(1), 181-202. (Persain)
Moshirzadeh, H. (2004). The dialogues among civilizations from the structural point of view. Faculty of Law and Political Sciences, 63, 169-202. (Persain)
Najafi, A., Lotfi, H., & Mojtahedzadeh, P. (2019). Organizing border areas of Iran in Persian Gulf from the perspective of smuggling and tourism. Journal of Geography, 9(3). (Persain)
Nami, M., & Mohammadpour, A. (2016). Iraq geography focusing on geopolitical issues. Tehran: Geographic Institute of Arm Forces. (Persain)
Nematpour, M. (2014). ISIS: current deviations. Qom: Shiat Press. (Persain)
Seifzadeh, H. (2017). Theorizing in international relations: principles and thought forms. Tehran: Samt. (Persain)
Shadid, A. (2017). Syrian elite to fight protests to the end, New York Times, May 10 2011.
Potter, L. G., & Sick, G. G. (2016). Iran, Iraq, and the legacies of war. New York: Palgrave Macmilla Press.
Taghavi Asl, A. (2014). Recent events in Iran and their impact on geopolitics of Iran. Tehran: Center of Islamic Revolution Document. (Persain)
Velayati, A., & Saeed Mohammadi, R. (2016). Analyzing the homogenizing experiences in the Islamic world. Journal of Political Sciences, 6(1), 48-54. (Persain)
Wight, M. (2015). Power politics. New York: Holmes & Maier.
Yates, D. (2019). The Rentier State in Africa. Trenton, New Jersey: Africa World Press.