زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست های کلی نظام

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا. ایران

10.30507/jmsp.2022.340034.2415

چکیده

کشورهای ایران و عراق نیز به عنوان کشورهایی در منطقه خاورمیانه هستند که در مسیر همگرایی و روابط متقابل دارای ظرفیت ها و چالش‌هایی هستند که برخی از آنها ریشه در محیط داخلی و روابط بین این کشورهاست و برخی نیز ریشه در محیط بیرونی منطقه و جهان دارد. برای رسیدن به همگرایی می بایست الگویی براساس این عوامل داخلی و خارجی طراحی گردد که ضمن کاهش چالش‌ها به توسعه ظرفیت‌ها پرداخته شود. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش سعی شده است تا زمینه‌های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای سیاست های کلی نظام پرداخته‌ شود. بنابراین پرسش اصلی این است که براساس واقعیت های ژئوپولیتیکی منطقه چه نوع الگویی می تواند ضمن تنش زدایی به نوعی همگرایی منطقه ای پایدار بین دو کشور منجر گردد؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می‏‏‌شود که اشتراکات مبارزه با تروریسم، از نظر سیاسی و امنیتی ایران وعراق باعث نزدیک شدن دیدگاههای دو کشور در جهت تدوام همگرایی دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم شده است. برای آزمون این فرضیه پس از بررسی‏-های تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین «نظریه همگرایی»می‌کوشد تا همکار‌ی دولت-های ایران و عراق را درخصوص مبارزه با تروریسم و همگرایی آنها مورد بررسی قرار دهد. سپس با تحلیل محتوای برنامه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم و در نظر داشتن عملکرد آنها تلاش می شود تا با بررسی واقعیت‌های ژئوپولیتیکی منطقه یک الگوی همگرایی منطقه‌ای طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Areas of cooperation between the Islamic Republic of Iran and Iraq in the fight against terrorism in line with the general policies of the system

نویسندگان [English]

  • Safar Ali Rezaei 1
  • Bashir Ismaili Gonharani 2
  • Ismail Shafiei Sarvestani 3
1 PhD Student in Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza. Iran
چکیده [English]

Iran and Iraq are countries in the Middle East region that have potentials and challenges in the path of convergence and mutual relations, some of which are rooted in the internal environment and relations between these countries and some are rooted in the external environment of the region and the world. Due to the importance of the issue in this study, an attempt has been made to address the areas of security cooperation between the Islamic Republic of Iran and Iraq in line with the general policies of the system. Therefore, the main question is what effect have the fields of security cooperation at the national and international levels had on counter-terrorism programs (regional and international) in the Islamic Republic of Iran and Iraq? In response to this question, it is emphasized that the common counter-terrorism, from the political and security point of view of Iran and Iraq, has brought closer the views of the two countries in order to continue the convergence of the two countries in various fields, including the fight against terrorism. Is. To test this hypothesis, after the necessary historical and theoretical studies, first using the descriptive-analytical method, while explaining the "convergence theory", it tries to examine the cooperation of the governments of Iran and Iraq in the fight against terrorism and their convergence Then, by analyzing the content of security and counter-terrorism programs and considering their performance, an attempt is made to design a regional convergence model by examining the geopolitical realities of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • National Security
  • Convergence
  • Islamic Republic of Iran