تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشم‌انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮑﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺑوعلی‌ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، اﯾﺮان

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‌ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮑﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه بوعلی ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، اﯾﺮان

چکیده

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. کارآفرین با خلق ایده‌های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می‌شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به‌عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل‌ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش‏ها، قابلیت‏ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دورۀ زمانی 2017 تا 2019 م به‌کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره‏گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیۀ اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع‏نگر در توسعۀ کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurship on the Economic Growth of Iran and Selected Countries in the Vision Document based on the General Employment Policies

نویسندگان [English]

  • Akbar Khodabakhshi 1
  • Zainab Golzari 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciemce, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Master of Economics, Faculty of Economics and Social Sciemce, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship can have an impact on the economic growth through innovation, invention, and competition. Entrepreneurship gives space to new ideas in the process of production to open the door for technology, product, and service. Entrepreneurship provides a condition for efficient economy, economic productivity, and technological advancement. This study investigates the impact of entrepreneurship on the economic growth. Accordingly, the global entrepreneurship index was employed to measure it. Other variables such as economic growth, GDP, the interaction of global entrepreneurship index and three sub-indexes of tendency, capability, and entrepreneurship motivation in the GDP of central Asia countries from 2017 to 2019 were analyzed as well. The econometrics model was suggested through PANTEL data approach via OLS method. So far as the main assumption is concerned, the findings showed a significantly positive impact of entrepreneurship on economic growth; however, the potentiality of entrepreneurship did not show a significant relationship with the economic growth. The results indicated a more comprehensive approach towards productive entrepreneurship for achieving economic development in the related countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • global entrepreneurship index
  • economic growth
  • start-up
  • growth center
  • accelerator center
Acs, Z. J., Desai, S., & Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, economic development and institutions. Small Bus Econ, 31, 219-234. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9135-9
Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60, 323-351.
AhmadKhani, E., Ghalavandi, H., & Mohajeran, B. (2019). Prioritizing the entrepreneurship barriers for students in the higher education. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 9(37), 305-330. (Persain) 
Ahmadpour Dariani, M., & Moghimi, M. (2016). The principles of entrepreneurship. Tehran: Farandish Press. (Persain) 
Bosma, N., & Kelley, D. (2019). Global entrepreneurship monitor 2018/2019 global report. Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
Brannback, M., Carsrud, A., Elfving, J., & Krueger, N. (2006). Sex, Drugs and En-trepreneurial Passion? An Exploratory Study. Frontiers of Entrepreneurship Research, 26, 217-236.
Breugst, N. (2011). Entrepreneurial behavior in social contexts: the role of families, teams and employees for entrepreneurial individuals.  Doctoral dissertation, Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Diss.
Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2005). Entrepreneurial passion: The nature of emotions in entrepreneurship. Paper Presented at Academy of Management Best Conference.
Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2010). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. Handbook of Entrepreneurship Research, 557-594.
Divsalar, S., & Bozorgi, F. (2012). Analyzing the role of entrepreneurship on economic and sustainable development. National Conference on Entrepreneurship and Business Management of Knowledge-based Companies. (Persain) 
Eliasson, G. (2006). Spillovers, integrated production and the theory of the firm. Journal of Evolutionary Economics, 6(2), 125-140.
Galindo, M.-T., & Mendez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work?.  Journal of Business Research, 67(5), 825-829.
Galindo, P. V., Noronha Vaz, T., & Neto, P. (2010). The asymmetric use of incentives in Portugal: The example of PRIME. CIEO–Research Center for Spatial and Organizational Dynamics, 1, 8-24.
Hezarjeribi, J. (2014). Entrepreneurship. Tehran: Economic Affairs Research Publication. (Persain) 
Karim, A., & Rahmani, S. (2015). The role of entrepreneurship tendencies on business performance considering the mediating role of knowledge creation: the case of small and medium businesses. Innovation and Creativity in Humanities, 5(3), 143-171. (Persain) 
Kianpour, S. (2013). The role of entrepreunership in Iran in comparison with countries in the prospective document. Science and Technology Parks and Incubators, 9(34), 106-119. (Persain) 
Kirzner, I. M. (2009). Competition and entrepreneurship. Publisher University of Chicago press.
Kritikos, S. A. (2015). Entrepreneurship and economic growth. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. pp. 675-680.
Mohammadkhiari, M. (2018). The role of tax deviation and corruption on entrepreneurship: the case of OECD. Entrepreneurship Development, 11(3), 501-520. (Persain) 
Naudé, W. (2013). Entrepreneurship and economic development: Theory, evidence and policy. Evidence and Policy. IZA Discussion Paper, (7507).
Sabahi, A., Naji Meidani, A., & Soleimani, E. (2013). Analyzing the role of entreprenurship on economic development of some countries. Economic Growth and Development Research, 3(11), 9-18. (Persain) 
Salgado-Banda, H. (2014). Measures and determinants of entrepreneurship. An empirical analysis discussion paper in economics-birkbeck college. University of London.
Schumpeter, J. A. (2014). Capitalism, socialismand, democracy. NewYork: Harper and Row, pp. 1-460.
Shahbazi, K., Hassanadeh, A., & Jafarzadeh, B. (2014). Analyzing the role of entrepreneurship and innovation on economic development. Innovation and Value Creation, 3(5), 43-56. (Persain) 
Valliere, D., & Peterson, R. (2009). Entrepreneuship and economic growth: Evidance from emerging and developed countries. Entrepreneurship & Regional Development, 21(5), 459-480.
Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small business economics, 13(1), 27-56.
Zaki, I. M., & Rashid, N. H. (2016). Entrepreneurship impact on economic growth in emerging countries. The Business & Management Review, 7(2), 31-39
Zali, M., Rezaee, S., & Ayouzi, F. (2013). The role of entrepreneurship enthusiasm on decisions regarding benefiting entrepreunership opportunities. Rahbord, 22(69), 195-214. (Persain)