شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران - ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران،ایران

3 کارشناسی‌ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.305557.2314

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام ادرای برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده‌ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان سازمانی به تعداد 50 نفر بود که نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 15 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 250 نفر از کارشناسان ستادی وزارت کشور بود که براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده، 152 نفر برطبق جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ توسط اساتید دانشگاهی تایید شد و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری به ترتیب اولویت و برحسب ضرایب وزنی به دست آمده عبارتند از: عوامل سازمانی، فردی و فراسازمانی می‌باشد که دارای مولفه‌های عوامل سازمانی(شامل: منابع، مدیریت و رهبری، مدیریت فرایندها وخط‌مشی/ سیاست)، عوامل‌ فردی(شامل: توانایی، نگرش و شخصیت) و عوامل فراسازمانی(شامل: اجتماعی فرهنگی، سیاسی قانونی و اقتصادی) بوده‌ است. در بین مولفه‌های عوامل سازمانی، مولفه منابع در رتبه اول اهمیت قرار گرفته است و بعد از آن به ترتیب مولفه‌های مدیریت و رهبری، مدیریت فرایند و خط‌مشی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on attracting people's participation in the administrative system based on the system transformation policies

نویسندگان [English]

  • Esmaei Asadi 1
  • hajieh Rajabi Farjad 2
  • ali reza ahmadi 3
1 Assistant Professor, School of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran - Iran
2 associate Professor of Human Resources Management, Amin University Sciences
3 M.Sc. Department of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting the attraction of public participation in the administrative system in accordance with Article 19 of the administrative system transformation policies. The research method is applied in terms of purpose, descriptive in terms of survey method and qualitative and quantitative (mixed) in terms of data type. The statistical population of this study includes 50 organizational experts. Sampling was done with 15 people until information saturation was reached. The statistical population of the quantitative phase (model test) also includes 250 staff experts of the Ministry of Interior. Based on simple random sampling, 152 people were selected as the sample. Data collection tools also include a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and a reliability coefficient above 0.7. In the descriptive statistics section, mean and standard deviation were used. In the inferential statistics section, KS test was used to detect the normality of the data and KMO and Bartlett tests were used to evaluate the adequacy of sampling and confirmatory factor analysis to examine the relationships between variables and index. ‌ ها was used. Data were analyzed by SPSS software, Smart Pls. Findings showed that the effective factors affecting the attraction of public participation in the administrative system in accordance with paragraph 19 of the administrative system transformation policies include organizational,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attracting public participation
  • individual factors
  • organizational factors
  • extra-organizational factors