جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاستهای کلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی است. این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده ‌است. نخست با استفاده از روش مروری نظام‌مند، کلیدواژه‌های تخصصی پژوهش شامل دانشجو و حکمرانی دانشگاه، صدای دانشجویان در دانشگاه، دانشجویان و تصمیم‌گیری در دانشگاه و خودحکمرانی دانشجویان در پایگاه‌های بین‌المللی معتبرِ ساینس دیرکت، اشپرینگر، اریک، امرالد، سیج و آنلاین لایبرری وایلی در بازۀ زمانی 1995 تا 2020 م جست‌وجو شد و درنهایت با استفاده از فرم پریسما، 39 مقاله انتخاب گردید. در مرحلۀ دوم با استفاده از روش سه‌مرحله‌ای تحلیل تماتیک ولکات (2008)، مقالات منتخب تحلیل شد. یافته‌های مؤلفه‌های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی به‌طور کل 6 تم فرعی اولیه با 13 تم فرعی ثانویه به‌دست آمد. این تم‌ها شامل حکمرانی فرادانشگاهی (سیاست‌گذاری فرادانشگاهی و مدیریت فرادانشگاهی)، حکمرانی درون‌دانشگاهی (سیاست‌گذاری درون‌دانشگاهی و مدیریت درون دانشگاه)، گفتمان دانشجویی (ساختار نهادهای دانشجویی، کنشگری دانشجویان و نقش دانشجویان)، توسعۀ دانشجویی (توسعۀ سرمایۀ انسانی دانشجویان و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی دانشجویان)، سازوکارهای حمایتی و قانونی (سازوکارهای حمایتی ـ تشویقی و سازوکارهای قانونی) و ظرفیت‌های نرم دانشگاه (ارزش‌های فرهنگی و  ارزش‌های اجتماعی) به‌دست آمد. از این میان، ارائۀ مشوق‌هایی برای افزایش علاقه و انگیزۀ دانشجویان برای مشارکت، ایجاد اتحادیه‌ها و اصناف دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی حامی مشارکت دانشجویان و جمع‌سپاری در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه وزن بیشتری از دیگر مفاهیم کلیدی داشتند. در پایان براساس یافته‌های پژوهش، سیاست‌های پیشنهادی برای نظام آموزش‌ عالی ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Keykha 1
  • Jafar Towfighi Dariyan 2
1 PhD Candidate of Economics and Financial Management of Higher Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Chemistry Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the position of student institutions in governing higher education. This qualitative research has been compiled in two steps. First, using a systematic review method of specialized research keywords, including; Student and university governance, The voice of students in
This study aims to analyze the position of student institutions in governing higher education. The qualitative research happened in two phases. First, it employed a principled review approach in order to extract the keywords such as student and university governance, student voices at university, student and decision making at university, and self-governance of the students in valid international data centers like Science Direct, Springer, Eric, Emerald, Sage, and Online Library Wiley from 1995 to 2020. After that, 39 articles were selected through PARISMA form. In the second phase, using the three-stage thematic analysis of Walcot (2008), the selected articles were investigated. The findings regarding the student institutions in the governance of higher education were 6 primary and 13 secondary peripheral themes. These themes included para-university governance (para-university policy making and para-university management), inner-university governance (inner-university policy making and inner-university management), discourse of students (the structure of student institutions, student agency, and student role), student development (developing human resources and developing social capital of students), supportive and legal systems (supportive and encouraging systems and legal systems), and soft capacities of university (cultural values and social values). In this regard, introducing encouragements for increasing the students' motivation for contribution, establishing student cooperatives, university culture for supporting the student contribution, and collective decision making at university were the most significant elements. Finally, some general policies for Iran's higher education were suggested.
the university, Students and decision making at the university, Student self-government in the bases Internationally Reputable: Science Direct, Springer, Wiley Online Library, ERIC, Sage Journals, Emerald were searched during the period (1995-2020) and finally 39 articles were selected using the Prisma form. In the second stage, the selected articles were analyzed using the three-step thematic analysis method of Walcott (2008). Findings on the components of the role of student institutions in governing higher education as a whole; 6 primary sub-themes with 13 secondary sub-themes were obtained. These themes include; Extra-university governance (extra-university policy-making, extra-university management); Intra-university governance (intra-university policy-making, intra-university management); Student discourse (structure of student institutions, student activism and the role of students); Student development (development of students 'human capital, development of students' social capital); Supportive and legal mechanisms (supportive-incentive mechanisms, legal mechanisms) and soft capacities of the university (cultural values ​​and social values) were obtained. Among these, the provision of incentives to increase students' interest and motivation to participate, the formation of student unions and guilds, the university culture supporting student participation, and collectivism in university decision-making outweighed other key concepts. Finally, based on the research findings, proposed policies for the

کلیدواژه‌ها [English]

  • : University governance
  • new university management
  • student institutions
  • student governance
  • higher education governance
Adeola, A. O., & Bukola, A. B. (2014). Students’ participation in governance and organizational effectiveness in universities in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(9), 400.
Akinyeye, T. V. (2019). Administrative effectiveness in university system: the trajectory of students’ involvement in governance. Journal of Education Research and Rural Community Development, 1(1), 73-88.
Barber, J. P., & Walczak, K. K. (2009). Conscience and critic: Peer debriefing strategies in grounded theory research. In Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
Bateson, R., & Taylor, J. (2004). Student involvement in university life—Beyond political activism and university governance: A view from Central and Eastern Europe. European Journal of Education, 39(4), 471-483.
Bergan, S. (2011). Higher education governance and democratic participation: the university and democratic culture. In S. Bergan (Ed.), Not by bread alone (pp. 15-32). Strasbourg: Council of Europe.
Bitsch, V. (2005). Qualitative research: A grounded theory example and evaluation criteria. Journal of Agribusiness, 23(1), 75-91.
Borg, C. (2019). The Role of Students in the Governance of Public Higher Education: a Case Study of Malta. Journal of Intercultural Management, 11(3), 1-20.
Byrne, P. (2015). Academic freedom for the next 100 years: Social value of academic freedom defended. Indiana Law Journal, 91, 5-16.
Canning, J. (2017). Conceptualising student voice in UK higher education: four theoretical lenses. Teaching in Higher Education, 22(5), 519-531.
Cardoso, S., & dos Santos, S. M. (2011). Students in higher education governance: the Portuguese case. Tertiary Education and Management, 17(3), 233-246.
Carey, P. (2013). Student engagement: stakeholder perspectives on course representation in university governance. Studies in Higher Education, 38(9), 1290-1304.
Carey, P. (2018). The impact of institutional culture, policy and process on student engagement in university decision-making. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 22(1), 11-18.
Choi, S. (2019). Identifying indicators of university autonomy according to stakeholders’ interests. Tertiary education and management, 25(1), 17-29.
Dadash Karim, Y., Mirsepasi, N., & Najaf Beigi, R. (2019). Designing a model for higher education governance. Public Organizations Management, 7(3), 11-28. (Persian)
Das, J. (2014). Higher Education Governance: Students’ Participation, Union Elections & the Role of Lyngdoh Commission. International Journal of Humanities and Social Science Studies, (I).
Fleming, D. (2015). Student voice: An emerging discourse in Irish education policy. International electronic journal of elementary education, 8(2), 223-242.
Gachoka, J. M. (2014). Factors influencing student involvement in university Governance: a case of bachelor of education (arts) of The university of Nairobi, Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
Garwe, E. C. (2015). Student voice and quality enhancement in higher education. Journal of Applied Research in Higher Education, 4(3).
Gime´nez, L. ed. (2001). L’associacionisme i la participacio´ estudiantil a les universitats de Catalunya. Barcelona: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 
Goldberg, M. (1980). Student involvement: A resource for administrators. Educational Record, 61(2), 15-17.
Hynek, R., & Jana, P. (2011). Higher education act in Czech Republic: What are the implications for the role of students and their governance?.
Jalalipour, H. (2010). Understanding student movement in Iran: a focus on the student movement in the reform period (1997-2005), Iranian Journal of Social Problems, 1(3), 179-213. (Persian)
Jungblut, J., & Weber, R. (2012). National student governance in Germany: the case of fzs. European Journal of Higher Education, 2(1), 47-62.
Klemenčič, M. (2012) The Changing Conceptions of Student Participation in HE Governance in the EHEA. In Curaj, A. et al. (Eds.), European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms.
Klemenčič, M., & Galán Palomares, F. M. (2018). Transnational student associations in the European multi-level governance of higher education policies. European Educational Research Journal, 17(3), 365-384.
Köksal, D., & Strähle, J. (2021). Social Sustainability in Fashion Supply Chains—Understanding Social Standard Implementation Failures in Vietnam and Indonesia Using Agency Theory. Sustainability, 13(4), 2159.
Kouba, K. (2018). Determinants of student participation in higher education governance: The case of student turnout in academic senate elections in Czechia. Higher Education, 76(1), 67-84.
Kuriakose, F. (2018). The student as stimulus: How student participation facilitates quality in higher education. Technical presentation to student charters and quality enhancement in higher education National Assessment and Accreditation Council (NAAC). Kerala: The Internal Quality Assurance Cell, St. Berchman’s College.
Kvilhaugsvik, H. (2021). Bridging higher education and the world of work? Employer panels in Nordic university governance. European Journal of Higher Education, 1-17.
Lee, H. H. (1987). The nature and scope of student participation in policy making in academic government. Paper presented at the Sixth International Seminar on Current Issues in University Education of Korea and Japan, Seoul, South Korea. (ERIC Document Reproduction Services No. ED 291 266).
Leisyte, L., Westerheijden, D. F., Epping, E., Faber, M., & Weert, E. D. (2013) Stakeholders and quality assurance in higher education, Paper for 26th Annual CHER Conference Lausanne (CH).
Lizzio, A., & Wilson, K. (2009). Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives on departmental committees. Studies in Higher Education, 34(1), 69-84.
Luescher, T. M. (2005). Student governance in Africa: Thematic summary of key literature. Retrieved August, 12, 2013.
Luescher-Mamashela, T. M. (2010). From university democratisation to managerialism: The changing legitimation of university governance and the place of students. Tertiary Education and Management16(4), 259-283.
Luescher-Mamashela, T. M. (2011). Student representation in university decision making: good reasons, a new lens?. Studies in Higher Education, 38(10), 1442-1456.
Matlabi, M., & Bijan, A. (2017). A pathological study on the nature and independence of the student movement in the contemporary Iran. Journal of International Studies, 14(3), 71-94. (Persian)
McLeod, J. (2011). Student voice and the politics of listening in higher education. Critical studies in Education, 52(2), 179-189.
Meeuwissen, S. N., Spruijt, A., van Veen, J. W., & de Goeij, A. F. (2019). Student participation in governance of medical and veterinary education: experiences and perspectives of student representatives and program directors. Advances in Health Sciences Education, 24(4), 665-690.
Menon, M. E. (2003). Student involmement in university governance: A need for negotiated educational aims?. Tertiary Education and Management, 9(3), 233-246.
Menon, M. E. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance: Implications for distributed leadership in higher education. Tertiary Education and Management11(2), 167-182.
Miles, J. M., Miller, M. T., & Nadler, D. P. (2008 a). A National Study of Improving Participation in Student Self-Governance Leadership. Online Submission.
Menon, M. E. (2008 b). Increasing Participation in Student Governance Through First-Year Programs. Journal of College Orientation, Transition, and Retention, 15(2).
Miller, M. T., & Nadler, D. P. (2009). Communication Apprehension Levels of Student Governance Leaders. Online Submission.
Minksová, L., & Pabian, P. (2011). Approaching students in higher education governance: introduction to the special issue. Tertiary Education and Management, 17(3), 183-189.
Mohammadpour, A. (2013). Qualitative research method 2: principles and processes of the qualitative methodology. Tehran: Jameshenasan. (Persian)
Moore, P. L. (1995). Perspectives on Student Participation in University Governance: An Update. NASPA Journal, 32(3), 198-207.
Moriña, A. (2017). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. European Journal of Special Needs Education, 32(1), 3-17.
Mthethwa, V., & Chikoko, V. (2020). Does participation in university governance add value to a student’s academic experience?. South African Journal of Higher Education, 34(4), 211-229.
Muhsin, S., Nurkhin, A., Pramusinto, H., Afsari, N., & Arham, A. F. (2020). The Relationship of Good University Governance and Student Satisfaction. International Journal of Higher Education, 9(1).
Naylor, R. (2019). Old technologies, new opportunities: Rethinking traditional approaches to student engagement in Australia. In M. Tanaka (Ed.), Student engagement and quality assurance in higher education (pp. 57-72). London: Routledge.
Naylor, R., Dollinger, M., Mahat, M., & Khawaja, M. (2020). Students as customers versus as active agents: conceptualising the student role in governance and quality assurance. Higher Education Research & Development, 1-14.
O’Sullivan, K. (2018). Working together to foster education innovation: The student dimension in university governance. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 23(6), 59-66.
Omal, F. (2019). Contestations of Stakeholder Participation in University Governance: A Case of a Historically Black University. Available at SSRN 3415478.
Pabian, P., & Minksová, L. (2011). Students in higher education governance in Europe: Contrasts, commonalities and controversies. Tertiary Education and Management, 17(3), 261-273.
Parejo, J. L., & Lorente, J. (2012). From student associations to CEUNE: the development of student representation in Spain. European Journal of Higher Education, 2(1), 78-94.
Paya, A. (2019). University system: local and global challenges, and interaction with the social media, Rahyaft, 76, 1-22. (Persian)
Perlman, B. J., Reddick, C. G., & Zheng, Y. (2020). Agency vs. Stewardship Theory in Local Government Contracted Mobile Apps: Analysis of Survey Data on User Satisfaction in China. International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA), 7(4), 16-34.
Persson, A. (2003). Student participation in the governance of higher education in Europe. A Council of Europe Survey. In Steering Committee on Higher Education and Research (CD-ESR). Working Party on the Bologna Process. Strasbourg: Council of Europe. Received from: http:// www.eees.es/pdf/Oslo_estudiantes.pdf (accessed May 6, 2009).
Planas, A., Soler, P., Fullana, J., Pallisera, M., & Vilà, M. (2013). Student participation in university governance: the opinions of professors and students. Studies in Higher Education38(4), 571-583.
Rodgers, T., Freeman, R., Williams, J., & Kane, D. (2011). Students and the governance of higher education: A UK perspective. Tertiary Education and Management17(3), 247-260.
Saed Moucheshi, L., & Azizi, N. (2020). A qualitative and quantitative analysis of higher education policies in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(29), 166-184. (Persian)
Seale, J. (2016). How can we confidently judge the extent to which student voice in higher education has been genuinely amplified? A proposal for a new evaluation framework. Research Papers in Education, 31(2), 212-233.
Strydom, F., & Loots, S. (2020). The student voice as contributor to quality education through institutional design. South African Journal of Higher Education, 34(5), 20-34.
Tamrat, W. (2020). The exigencies of student participation in university governance: Lip services and bottlenecks. Higher Education Quarterly, 74(1), 35-47.
Tight, M. (2018). Higher education research: The developing field. London: Bloomsbury Publishing. The University of Queensland. (2016). Student strategy 2016–2020 white paper. Received from: https://student-strategy.uq.edu.au/files/453/Student-Strategy_White-Paper.pdf.
Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The higher education academy, 11(1), 1-15.
Vaquero, C. (2004). El movimiento estudiantil universitario. De la Ley de Autonomı´a Universitaria a la Ley Orga`nica de Universidades. Mientras Tanto, 92, 155-76.
Wang, Z., & Zhang, R. (2019). A Study on the Mechanisms of American Students’ Participation in University Governance. In 2019 International Conference on Management, Education Technology and Economics (ICMETE 2019) (pp. 121-125). Atlantis Press.
Wolcott, H. F. (2008). Writing up qualitative research. Sage Publications.
Zuo, B., & Ratsoy, E. W. (1999). Student participation in university governance. Canadian Journal of Higher Education, 29(1), 1-26.