نویسنده = سیدجمال الدین محسنی زنوزی
بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 115-132

نیره راثی؛ سیدجمال الدین محسنی زنوزی


تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی