نویسنده = سید میثم اسماعیلی
تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی


بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 17-38

علی اسدی؛ سید میثم اسماعیلی