نویسنده = فتانه نیک بخش
تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-118

علیرضا سرگزی؛ محمدحسین کریم؛ فتانه نیک بخش؛ ماشاءالله سالارپور