تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره­ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس­العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده­های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه­مدت کینزی سیاست‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می­شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته­اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می­شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Fiscal Policy on Private Consumption in Developing Countries: PVAR and Dynamic Panel Data Approaches

نویسندگان [English]

  • Ali Rezazadeh 1
  • Samad Hekmati Farid 1
  • Fahmide Fattahi 2
1 Urmia University
چکیده [English]

This paper studies the effects of fiscal policy on private consumption in developing countries. We use annual data for 50 countries which have high or upper middle income in 1980-2014. Estimation of the model using GMM and Panel VAR methods show that government expenditure and tax variables have Keynesian effects in these countries. In the other words, according to results of GMM estimation, government expenditure has the positive and significant effect on household consumption expenditure and tax on income has the negative and significant effect on household consumption expenditure. Also, the results of PVAR estimation show that tax shock has the negative effect on private consumption and government expenditure shock has negative but instability effect on private consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal policy
  • Private Consumption
  • Keynesian Effects
  • Developing countries
  • Dynamic Panel Data
اشرفی پور، محمدعلی. (1392). آثارسیاست‌هایمالیبرمصرفبخشخصوصیدرایرانمجلهاقتصادی، شماره­های 7 و 8: 72-51.
 اشرفی پور، محمدعلی و عبدالحسین برشد. (1391). بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایراندومینهمایشملّیراهکارهایتوسعهاقتصادی با محوریت برنامه­ریزی منطقه­ای، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.
انصاری­نسب، مسلم و فاطمه تراب. (1394). بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایرانفصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 12: 78-57.
رضایی پور، محمد و مجید آقایی خوندابی. (1390). اثرشوک‌های مخارجیارانهایدولتبرمصرفواقعیبخشخصوصیایرانفصلنامهپژوهش­هاوسیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60: 160-139.
صمدی، علی حسین و سکینه اوجی مهر. (1393). بررسیاثراتغیرخطیسیاستمالیبرمصرف خصوصیایراندریکالگویچرخشمارکوفبا احتمالانتقالمتغیربازمان. سال نوزدهم، شماره2، تابستان 1393: 150-133.
موسوی جهرمی، یگانه و آیت زایر. (1387). بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایرانفصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال هشتم، شماره سوم: 19-1.
نسیبی پور آذر، فیروز. (1369). بررسی انواع سوبسیدها و جنبه­های مختلف اقتصادی آن­ها. مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.
نیکی اسکویی، کامران. (1384). تکانه های نفتی و اثرات آن بر روی متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.