ارائه رویکردی نوین جهت رتبه‌بندی بانک‌ها با معیارهای نوین جهانی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

امروزهنظامبانکداریکشورباتوجهبهموضوعپیوستنبهسازمانتجارتجهانی،باچالش‌هایجدیدیهمچونورودبانک‌هایخارجی، شروعبهکاربانک‌هایخصوصیوافزایشفعالیت‌هایمؤسسه‌هایمالیواعتباریروبه‌رو است. در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست‌ها، شاخص‌هایی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک‌ها را براساس این شاخص‌ها رتبه‌بندی نمود. این رتبه‌بندی یک محیط رقابتی برای بانک‌ها به منظور پیاده­سازی شایسته این سیاست‌ها به وجود می­آورد. در تدوین این شاخص‌ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص‌های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص‌های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقعشدهاند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها بااستفادهاز نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمکروش فرایندتحلیلسلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک‌های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه‌بندی بانک‌های مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach for Banks Ranking Considering Modern Global Indices

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Beheshti Nia 1
  • Sediqe Omidi 2
چکیده [English]

Iran's banking system nowadays, is facing new challenges in joining the World Trade Organization (WTO), i.e. foreign banks and private banks entering the system and rises in financial and credit institute's activities. On the other hand, following the implementation of administrative system general policies, the banking system will also conform to it. In this paper, in order to rank the banks, several indexes are determined. The ranking provides a competitive environment for the banks to implement these policies properly. The indexes are defined according to recent researches in foreign countries and indexes of Balanced Scorecard method and corporate social responsibility attributes are considered. After identifying 6 main criteria and 25 sub criteria their weights are determined by the Analytical Hierarchy process (AHP) based on a sample of 8 experts. Thereafter, the score of each bank in each sub criteria is identified by use of financial information of the considered banks, experts and banks customers. Finally, the considered banks are prioritized using Fuzzy TOPISIS method. Results show financial aspect with a weight equal to 22 percent and social aspect with a weight equal to 16 percent are the most and less important, correspondingly. in sub-indexes, a return of investment with the weight of 0.096, reducing the operation cycle time with the weight of 0.094, net income ratio with the weight of 0.079 and less energy consumption with the weight of 0.073 are the most the most important, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative system general policies
  • banking
  • Performance Evaluation
  • TOPSIS
  • AHP
حیدرپور، ف.، جلالی، ع.، بابایی نعمتی، ف. (1392). ارزیابی عملکرد بانک‌ها با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS.پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 5 (17): 155-177.
طهاری مهرجردی، م.، میرغفوری, س. ح.، شاکری, ف.، بابایی میبدی, ح. (۱۳۹۱). ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتى با رویکرد BSC و ANPفازی و VICOR. مجله بهبود مدیریت، 6 (1): 105-127.
رضایی قهرمان , م., & آقاسیدحسینی, س. (1390). دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص‌های عملکردی، انتشارات یزدا.
مهرگان، م.، دهقان نیری، م. (1388). رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده های مدیریت برتر دانشگاه های استان تهران، مجله مدیریت صنعتی، 2(1): 153-168 .