اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

4 مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار (STAR) مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می­دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان‌طور که مشاهده می­شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می­شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان­گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Liquidity Effects on the Agriculture Sector Value Added; A Threshold Approach-based

نویسندگان [English]

  • Mohammad Djavad Mehdizade 1
  • Hamid Mohammadi 2
  • Mashaallah Salarpour 3
  • Alireza Keykha 4
چکیده [English]

In this article, the nonlinear relationship between liquidity and value added of agriculture sector is investigated based on STAR method during 1960-2011. The results of nonlinear STAR method suggest that the estimated value of threshold parameter and transfer rate parameter are -0.0309 and 11.7424 respectively. The high value of parameter shows the high transfer rate from regime one to two. As can be seen, the effectiveness of variables in regime one is different from regime two. In regime one and two, the coefficient of the value of agricultural exports' variable, are 0.1447 and 0.2093, respectively. In other words, the increase in the value of agricultural exports in both regimes causes the increase in value added of the agriculture sector. The general coefficient (the coefficient of the variable plus the coefficient of the first lag of that variable) of real exchange rate variable in regime one and two is 0.3025 and 0.1575, respectively. Based on these results, the real exchange rate in both regimes has a positive effect on value added of the agriculture sector. The general coefficient of liquidity variable in regimes one and two is 0.2142 and 0.6424, respectively. The general coefficient of the variable of the price index of agricultural products is not of the same sign in two regimes unlike the other three variables, and is -0.2587 and 0.30722, in regimes one and two respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Added
  • liquidity
  • Nonlinear Relationship
  • STAR Model
اعظم­زاده شورکی، مهدی و خلیلیان، صادق (1389). بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 2، شماره 2: 184-177.
افشارپور، مهلا.، مهرابی بشرآبادی، حسین و پهلوانی، مصیب (1393). بررسی تأثیر توسعه زیرساخت­های حمل و نقل بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 6، شماره2: 134-115.
پرهیزکاری، ابوذر.، صبوحی، محمود.، مستشاری محصص، مهرزاد و میرزایی، مهرنوش (1393). بررسی اثرات بی­ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 6، شماره 2: 94-69.
جلائی، سیدعبدالمجید.، عزیزی، آسیه.، زارعی،نسیبه و مهرابی بشرآبادی (1393). بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران، فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، سال هشتم، شماره 1: 82-67.
دهدشتی، مسعود.، محمدی، حمید.، دهباشی، وحید و دهقان­پور، حامد (1391). پیش­بینی تورم و نقدینگی و اثرات آن­ها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی، شماره6: 36-17.
ساسولی، م و صالح، ا (1386). نقش و اهمیت شوک­های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیت­های مختلف صنعت ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 27: 31-1.
سایت بانک مرکزی ایران به نشانی www.cbi.ir
شریفی رنانی، حسین.، توکلی، امیر و هنرور، نغمه (1392). تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و یکم، شماره 84.
صادقی، مهدی و شوال­پور، سعید (1389). اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی، جلد اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
محمدی دینانی، منصور و اکبری، احمد (1380). بررسی تأثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره1: 7-1.
میرزایی خلیل آبادی، حمیدرضا.، نقوی، سمیه.، مهرابی بشرآبادی، حسین و جلائی اسفندآبادی، عبدالمجید (1388). بررسی تأثیر شوک­های پولی بر رشد بخش کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1: 146-123.