دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1393 
6. توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت

صفحه 103-127

محمدحسین کریم؛ محمود صفدری نهاد؛ مسعود امجدی پور