دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397 
راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه

صفحه 100-120

علیرضا کرباسی؛ سید حسین محمدزاده؛ علی رسولیان؛ مرتضی اشرفی