دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1397 
اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

صفحه 618-643

10.32598/JMSP.6.4.620

ابوالفضل نوفرستی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمد نوفرستی


تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 666-687

10.32598/JMSP.6.4.666

علی اکبر حسنوند؛ داریوش حسنوند؛ یونس نادمی