دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 1-191 
اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای

صفحه 121-138

محمد جواد مهدی زاده؛ حمید محمدی؛ ماشااله سالارپور؛ علیرضا کیخا