دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-129 
7. پیامدهای اقتصادی نقطۀ اوج نفت

صفحه 117-129

Ulrike Lehr؛ Christian Lutz؛ Kirsten S. Wiebe؛ فرزاد مخلص‌الائمه