دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-160 
5. تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران

صفحه 109-118

علیرضا سرگزی؛ محمدحسین کریم؛ فتانه نیک بخش؛ ماشاءالله سالارپور