دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 14، شهریور 1395، صفحه 1-183 
5. تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران

صفحه 91-124

کامران محمودپور؛ میلاد سلیمانی؛ یاسر سیستانی بدوئی


7. اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد

صفحه 153-168

مهدی ادیب پور؛ آزاده محمدی ویایی