دوره و شماره: دوره 11، شماره 42 - شماره پیاپی 2، تیر 1402، صفحه 208-400