دوره و شماره: دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 1-248 
سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی

صفحه 108-131

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری

صفحه 154-178

10.30507/jmsp.2021.293999.2280

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی