دوره و شماره: دوره 10، شماره 40 - شماره پیاپی 4، دی 1401، صفحه 668-876