دوره و شماره: دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 2، تیر 1401، صفحه 246-442 
اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت

صفحه 342-362

10.30507/jmsp.2022.324058.2365

سمیه کوچک زاده؛ حسن حیدری؛ وحید یزدی فیض آبادی؛ علیرضا شکیبایی


روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی

صفحه 408-442

10.30507/jmsp.2022.300637.2300

میلاد باری پور؛ محمدصادق صادقیان؛ مجتبی انصاریان؛ هومن حاجی کندی