دوره و شماره: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 3، آذر 1400، صفحه 444-656 
الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 526-558

10.30507/jmsp.2021.263119.2179

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی اصغر پورعزت؛ یوسف تقی پوریانی گیلانی؛ داود کیاکجوری


تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران

صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی