دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 210-443