دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1394، صفحه 1-138 
مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها

صفحه 115-138

پرویز بیات؛ محمود صبوحی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور؛ عزت اله کرمی