دوره و شماره: دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 1-197 
5. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

صفحه 90-108

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی