دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1398 
اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

صفحه 66-85

10.32598/JMSP.7.1.66

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته

صفحه 86-107

10.32598/JMSP.7.1.86

آرش رفاح کهریز؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ نیر هاشمی برنج ابادی؛ نگار قاسم زاده


نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران

صفحه 124-141

10.32598/JMSP.7.1.124

الهام بهرامی؛ داود بهبودی؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ مصطفی شکری