بررسی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای بکارگیری آن در راستای سیاستهای کلی نظام اداری با دیدگاه زیست محیطی

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.331501.2388

چکیده

امروزه، بهره گیری و مدیریت بهینه منابع انسانی در مقام مهم ترین سرمایه سازمانی، ضروری است و به دلیل افزایش مسائل زیست محیطی، سازمانها باید به اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر بکارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بیشتر توجه کنند. لذا؛ در راستای سیاستهای کلی نظام اداری، سازمانها باید رویکردی راهبردی و هم جهت بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط زیست داشته باشند، که در این راستا؛ مدیریت منابع انسانی سبز، یک رکن مهم در توسعه پایدار و مدیریت سبز است. هدف از این پژوهش نیز؛ شناسایی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در سازمانها بوده است. روش پژهش نیز، مبتنی بر مرور سیستماتیک تحقیقات پیشین و مصاحبه عمیق با صاحبنظران که شامل مدیران، معاونین و کارشناسان بخشهایی از دانشگاهها در سطح شهر تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست و مشاوران منابع انسانی که در زمینه امور سبز فعالیت داشته اند بود، که با بکارگیری روش هدفمند، نمونه گیری صورت پذیرفت و تعداد نمونه در این تحقیق 19 نفر شد. طبق یافته های این پژوهش، عوامل محوری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی و اولویت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Core factors of green human resource management and the consequences of its use based on general policies of administrative system with an environmental perspective

نویسنده [English]

  • Bahareh Shahriari
Assistant Professor, Department of Business Management, faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today; the optimal use and management of organizational resources as the most important organizational capital is essential, and due to increasing environmental issues, organizations need to pay more attention to sustainable development-related measures such as the use of green human resource management practices. So; in line with the general policies of the administrative system, organizations must have a strategic and directional approach between human resource management and environmental management, in this regard; green human resource management is an important pillar in sustainable development and green management. The purpose of this research is also; to identify the core factors of green human resource management and its consequences in organizations. The research method was based on a systematic review of previous research and in-depth interviews with experts, including managers, deputies, and experts of departments of universities in Tehran and the Environmental Protection Organization, and human resources consultants who worked in the field of green affairs. Using the purposive method, sampling was performed and the number of samples in this study was 19. According to the findings of this study, the core factors and consequences of green human resource management were identified and prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • green management
  • green human resource management
  • general policies of administrative system