برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران

3 استاد یار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.324789.2369

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی است . روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی شامل تحلیل داده ‌‌بنیاد و در بخش کمی نیز از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران میباشد. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج پژوهش در قالب 6 مؤلفه شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. که شدت اثر شرایط علی بر مقوله پدیده محوری با 753/0 محاسبه شده است که نشان از تایید این رابطه است، عوامل مداخله گر با شدت 497/0 و عوامل زمینه ای با شدت 426/0 بر راهبرد ها تاثیر مثبت و معنادار دارد و راهبرد ها با شدت 842/0 بر پیامد ها تاثیر مثبت و معنادار دارد ولی تاثیر پدیده محوری با شدت 056/0- بر راهبرد ها تایید نشد. برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت ، مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی بوده و جهت ترسیم و ایجاد آینده ی دلخواه میتوان از آینده پژوهی به عنوان یک حامی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human resource planning in the oil industry with a foresight approach in the framework of general energy policies

نویسندگان [English]

  • ahmad asadi 1
  • Mojtaba rajabbaigy 2
  • Kaveh Teymournejad 3
1 PhD Student in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Department of Public Management, research center for Strategic Technology Studies, Institute of International Energy Studies, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Public Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a human resource planning model with foresight approach in the framework of general energy policies. Data analysis method in the qualitative part includes data analysis and in the quantitative part structural equation modeling is used. The statistical population of the research in the qualitative section includes 15 experts and human resources managers of the National Iranian Oil Company. The Data were collected through semi-structured interviews in the qualitative section and a researcher-made questionnaire in the quantitative section. Questionnaire validity, construct validity and reliability were calculated and confirmed using Cronbach's alpha.. The research results were categorized into 6 components: causal conditions, phenomenon-oriented, strategies, contextual and intervening conditions, and outcomes. The intensity of the effect of causal conditions on the axial phenomenon category has been calculated with 0.753, which indicates the confirmation of this relationship, intervention factors with an intensity of 0.497 and underlying factors with an intensity of 0.426 have a positive and significant effect on strategies and Strategies with an intensity of 0.842 have a positive and significant effect on the outcomes, but the effect of the axial phenomenon with an intensity of -0.056 on the strategies was not confirmed. Human resource planning in the oil industry requires attention to the culture of foresight, and to map and create the desired future, foresight can be used as a supporter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource planning
  • foresight
  • general energy policies