دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


عوامل موثر بر پیاده سازی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.278970.2219

میثم فرزین؛ علی محمد احمدوند


مدلسازی اجرای اقتضایی خصوصی سازی موضوع بند ب ماده 3 اصل 44 قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.280769.2228

مهدی نصیری واحد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سعید صیاد


تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.273303.2204

رها نوری نائینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.293999.2280

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‌مشی توسعه پایدار شهری در چارچوب برنامه ششم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.30507/jmsp.2021.291821.2285

محمد دهبالایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم اله دانش فرد


وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30507/jmsp.2021.304519.2311

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.305557.2314

اسماعیل اسدی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ علیرضا احمدی


شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


طراحی مدل جذب و بکارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.30507/jmsp.2022.320533.2351

سکینه خیبریان؛ سیدمهدی الوانی؛ عادل آذر؛ میر علی سید نقوی


تدابیر ایران و جامعه بین‌المللی علیه تحریم با تاکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلار زدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.318599.2345

حسین آل کجباف؛ حسن کریمی مهابادی


برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.324789.2369

احمد اسدی؛ مجتبی رجب بیگی؛ کاوه تیمورنژاد


شناسایی و تحلیل عوامل موثر در توسعه دولت الکترونیک بارویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.331126.2387

کبری خرم؛ اسماعیل اسدی؛ سحر درنیانی


امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائه سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.321931.2357

راضیه احمدی؛ محمدهاشم بت شکن؛ جعفر جمالی؛ عباس معمارنژاد


بررسی عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه ریزی دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.322835.2359

نبی امیدی


مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30507/jmsp.2022.336367.2404

رضا زارع؛ کاوه تیمورنژاد؛ مجتبی رجب بیگی


عوامل موثر بر نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30507/jmsp.2022.333242.2393

فاطمه فتحعلی زاده کاوران؛ اسماعیل اسدی؛ سحر درنیانی


بررسی تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30507/jmsp.2022.339032.2412

مجید استوار؛ مجتبی استوار


ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.334524.2395

احمد سامی؛ مسعود احمدی؛ رحمان غفاری؛ چنگیز محمدی زاده


بررسی سیاست‌گذاری عمومی در حوزه اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.335681.2399

روح اله اسلامی؛ محدثه محمدی


زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.340034.2415

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


عوامل موثر بر فرصت‌های شغلی با تاکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.337024.2407

منیره مهدی زاده؛ فاطمه صدرنبوی


طراحی مدل عوامل موثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: نخبگان علمی زن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.343444.2428

محسن نیازی؛ عطیه رضایی؛ زهرا صادقی آرانی


تأثیر مالیات نیروی‌کار بر رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.338118.2409

حمیدرضا ایزدی؛ مجتبی عباسیان


پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.343633.2430

لیلا نامداریان؛ سیروس علیدوستی


بررسی تاثیر نرخ‌های مالیاتی بر برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.340296.2417

سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی


تجربه زیسته استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.348390.2447

نوروز هاشم‌زهی؛ رسول یاحی


بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.348261.2448

فرید خلیلی؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی


مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.30507/jmsp.2022.356316.2472

رضا فرهادی؛ مسعود مطلبی؛ علی محمدزاده


تحلیل گفتمان برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.30507/jmsp.2022.356491.2473

اکبر زارع شاه آبادی؛ لیلی بنیاد