موضوعات = حقوق
ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 67-86

10.30507/jmsp.2020.102276

ولیاله صادقی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده


جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 40-60

مهدی صبوری پور؛ کیمیا کبریتی


تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 20-40

سید مجتبی واعظی؛ حمید مسعودی


بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری

دوره 4، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 169-183

امید شیرزاد