موضوعات = برنامه ریزی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.297653.2291

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ بهروز تقوی