موضوعات = اقتصاد برنامه و بودجه
ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های توسعه پنج ساله کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.397231.2586

مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی؛ حانیه علی بیکی علوی؛ غلامرضا گرایی نژاد