موضوعات = مدیریت آموزشی
طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس متوسطه در راستای سیاست‏های کلی کارآفرینی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.395118.2571

محبوبه جعفرپور؛ سیداحمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی


ارائه مدل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.401290.2594

محمد کاشانی؛ پریوش جعفری؛ امیرحسین محمد داوودی


نقد و بررسی سیاست‌های کلی آموزش معلمان در کشورهای منتخب به منظور ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.412881.2629

صالح روستا؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


ارائه ساز وکارهایی برای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست‏ های کلی نظام و سند تحول بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.404979.2605

جمیله شرف؛ نادرقلی قورچیان؛ کلثوم نامی؛ محمود صباحی زاده


ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام تعلیم وتربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.420565.2644

سید نورالدین حسینی؛ علی اصغر ماشینچی؛ مختار رنجبر


ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش

دوره 11، شماره 43، مهر 1402، صفحه 519-560

10.30507/jmsp.2023.359949.2479

صالح روستا؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 774-796

10.30507/jmsp.2021.282139.2231

اسداله تیموری یانسری؛ فاطمه شفیعی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ پریسا نوری درزیکلائی