موضوعات = مدیریت دولتی
شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


طراحی الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.391907.2559

احمد اسدی؛ اسماعیل اسدی


طراحی الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در چارچوب سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.400112.2598

احمد اسدی؛ صدیقه طوطیان


شناسایی پیشران‌های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده‌نگر در راستای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.405146.2608

لیلا اسدالهی؛ حبیب اله دانایی


شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری

دوره 11، ویژه نامه سال 1402، آذر 1402

10.30507/jmsp.2023.363123.2488

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر


ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

دوره 11، ویژه نامه سال 1402، آذر 1402

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

پیمان عیاری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 2-31

10.30507/jmsp.2022.320533.2351

سکینه خیبریان؛ سیدمهدی الوانی؛ عادل آذر؛ میر علی سید نقوی


عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 56-85

10.30507/jmsp.2022.333242.2393

فاطمه فتحعلی زاده کاوران؛ اسماعیل اسدی؛ سحر درنیانی


وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 132-152

10.30507/jmsp.2021.304519.2311

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 154-178

10.30507/jmsp.2021.293999.2280

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 180-205

10.30507/jmsp.2021.291821.2285

محمد دهبالایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم اله دانش فرد


ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 39، مهر 1401، صفحه 508-535

10.30507/jmsp.2022.329842.2378

حمید معتصمی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی؛ حجت طاهری گودرزی