موضوعات = اقتصاد نیروی کار و آمارگیری
بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 38-65

10.30507/jmsp.2020.102274

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1398، صفحه 268-285

10.32598/JMSP.7.2.268

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی


اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 41-64

مرتضی عزتی؛ رسول کوهکن؛ حسن حیدری


تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 115-135

صالح قویدل؛ مسعود صوفی مجید پور؛ انوش شعبانی