موضوعات = اقتصاد رفاه و توسعه
توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.359429.2478

ریحانه عسگری؛ حبیب انصاری سامانی؛ محمد حسن زارع


تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.370316.2508

مرضیه عارفی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1395، صفحه 47-59

نادر مهرگان؛ محمد رضا اسکندری عطا


نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8)

دوره 4، شماره 15، آبان 1395، صفحه 109-124

سمیرا متقی؛ سعیده کامرانپور


هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی


تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 137-167

سلمان ستوده نیا؛ محمد دانش نیا؛ اعظم قزلباش؛ حسین احمدی راد