موضوعات = اقتصاد مالی
اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 26-49

10.30507/jmsp.2020.77128

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان


اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 1-20

سعید دائی کریم زاده؛ محمود سلیمانی


بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 97-120

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سعیده گودینی


پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی)

دوره 2، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 59-76

ابراهیم عباسی؛ فاطمه رستگارنیا؛ فهیمه ابراهیمی


بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 25-37

حسین محمدی؛ محمدمهدی اعلایی؛ الهام اصغر نژاد