کلیدواژه‌ها = درآمدهای مالیاتی
بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 115-132

نیره راثی؛ سیدجمال الدین محسنی زنوزی