کلیدواژه‌ها = فساد
تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 144-165

10.30507/jmsp.2020.102392

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی


کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 80-100

رامیار رفاعی؛ مرتضی سامتی؛ شهرزاد سید صالحی؛ ژیار رفاعی


اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد

دوره 4، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 153-168

مهدی ادیب پور؛ آزاده محمدی ویایی