کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایه انسانی بر فقر شهری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30507/jmsp.2022.98411.1643

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1398، صفحه 304-325

10.32598/JMSP.7.2.304

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 66-85

10.32598/JMSP.7.1.66

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 21-40

محمدعلی مرادی؛ مرتضی اکبری؛ فهیمه بشارتی