کلیدواژه‌ها = کشورهای اسلامی
هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی


گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 43-66

معصومه آقاجانی؛ سعید فراهانی‌فرد