کلیدواژه‌ها = آزادی اقتصادی
اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 1-20

سعید دائی کریم زاده؛ محمود سلیمانی


حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1394

ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل؛ حمید تنهایی