کلیدواژه‌ها = توسعه
سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 108-131

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده